انتشار تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی (سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴)) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

در این شماره مطالب زیر به چشم می خورد:

بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی/ مظهر ادوای ; یدالله احمدی ملایری       

ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی/ سیده شکوفه اکبرزاده، عبدالله رادمرد، سید عباس محمدزاده رضایی        

بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی/ هادی بیدکی        

بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی/ محرم رضایتی کیشه خاله ; بهروز سلطانی     

بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی/ وحید رویانی ; منيره فرضي شوب        

مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان/ مریم جلالی    

 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیّد حسین فاطمی

سردبیر: دکتر مه دخت پورخالقی چترودی