دو رسالۀ تاریخی و ادبی هورامان

میراث مکتوب - این کتاب که دو رساله را در بر می گیرد، از چند جهت، جای درنگ دارد.

رسالۀ نخست که موش و گربه نام دارد و به زبان هورامی سروده شده است، تمثیلی سیاسی و اجتماعی است که دوران روزگار نادرشاه افشار را روایت می کند.

این رساله اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار برافتادن صفویان به دست افغان ها، برآمدن نادرشاه و شکست افغان ها را نیز به تصویر می کشد. رسالۀ دیگر، تحدید مرز مریوان و هورامان است که به بررسی حدود و ثغور این دو ناحیۀ غربی ایران می پردازد و اطلاعات ارزشمندی دربارۀ اوضاع سیاسی و اجتماعی مریوان و هورامان ارائه می دهد.

فصل اول کتاب به زندگی الماس خان کندوله ای اختصاص دارد و در فصل دوم ضمن اشاره به منظومۀ گربه و موش، نسخه های موجود در این اثر بررسی شده است.

داستان موش و گربه در ادبیات ایران و دیگر ملل، متن تصحیح شدۀ گربه و موش هورامی، ترجمۀ گربه و موش هورامی و حملۀ افغان ها به ایران و مقابلۀ نادرشاه با آن ها در فصول سوم تا هفتم کتاب آمده است.

در فصل هفتم کتاب تحلیل داستان گربه و موش هورامی آمده است. فصل هشتم و نهم به داستان موش و گربۀ عبید زاکانی و تطبیق و مقایسۀ آن با «گربه و موش» الماس خان اختصاص دارد.

این اثر به تحقیق و تصحیح مظهر ادوای راهی بازار نشر شده است.

الماس خان کندوله ای، نصرالله خان مهندس، دو رسالۀ تاریخی و ادبی هورامان، تحقیق، تصحیح و ترجمه: مظهر ادوای، تهران، احسان، 233 صفحه، قطع: رقعی، شمارگان: 1000 نسخه، بها: 100000 ریال، 1394.