فهرست اسناد موقوفات اصفهان

میراث مکتوب - فهرست دوره دوازده جلدی کتاب اسناد موقوفات اصفهان منتشر شد.

این کتاب مجلد 86 از مجموعه معرفی میراث مخطوط است که شامل فهرست عمومی جای ها و اعلام دوره دوازده جلدی اسناد موقوفات اصفهان است که همراه با اسناد منتشر نشده موقوفات اصفهان منتشر شده است.

این کتاب را سید صادق حسینی اشکوری با همکاری شیخ محسن فیض پور قمی به سرانجام رسانیده و کتاب از سوی نشر مجمع ذخائر اسلامی در سال 1395 منتشر شده است.

منبع: بساتین