سخنوران هندی و شاعران ایرانی مقیم هند

میراث مکتوب - در این نگاشته براساس جنگ اشعار شماره 754 مجلس سنا، که در آن نام و نمونه اشعار چهارصد و شصت شاعر ذکر شده است، زندگینامه و اشعار سخنوران هندی و شاعران ایرانی که به هندوستان مهاجرت کرده اند، نقل شده و ابیات نویافته آنها مشخص گردیده است.

این مقاله نگاشته دکتر حمید رضایی و معصومه قاسمی که در ویژه نامه شبه قاره منتشر شده است اینجا بخوانید.