مقدماتی درباره فرهنگ اویم یوک، کهن ترین فرهنگ دوزبانه ایرانی

میراث مکتوب - در میان آثار فارسی میانه، دو فرهنگ کوچک بازمانده است که در زمره آثار خاص و مهم ادبیات پهلوی قرار می گیرند.

یکی فرهنگ پهلوی و دیگری فرهنگ اویم ایوک. در فرهنگ پهلوی واژه هایی که از نظر املایی برای کاتبان و دبیران دشوار بوده گردآوری شده است و املاهای گوناگون واژه های دشوار و مبهم فارسی میانه. اما فرهنگ اویم ایوک که در این مقاله بدان پرداخته شده است فرهنگی دو زبانه مشتمل بر واژه ها و عبارتهای اوستایی و ترجمه پهلوی آنها است.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید