دیوان غزلیات طالب جاجرمی (م 854) بازخوانی زندگی و شعر او

میراث مکتوب - دستنویس شمارۀ 7996 کتابخانۀ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی دیوان طالب جاجرمی، سرایندۀ قرن نهم هجری می باشد که در زمان حیات وی نوشته شده است و شمار قابل توجهی از غزلیات وی را دربردارد.

اهمیت دستنویس مزبور آنگاه رخ می نماید که بدانیم از سروده ها و شرح احوال این شاعر عهد تیموری، بیتهایی انگشت شمار و آگاهی هایی اندک در کتب تذکره ضبط و عرضه شده است.

در نوشتار پیش رو، پس از بررسی و شناساندن دستنویس مورد نظر، اطلاعات بیشتری دربارۀ زندگی و شعر این غزلپرداز جاجرمی المولد و شیرازی المدفن رونمایی می شود.

متن کامل این نوشتار به قلم علی حیدری یساولی که در شمارۀ تازه میراث شهاب (کتابشناسی و نسخه شناسی سال بیستم، شمارۀ 4 (پیاپی 80-79)، بهار و تابستان 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.