فنون ادبی در گام سیزدهم

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فنون ادبی دوفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) - سال هفتم، شماره 13، پاییز و زمستان 1394 منتشر شد.

فهرست مطالب این دوفصلنامه به شرح زیر است:

سبك شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبك شناسی آماری بوزیمان/ حامد صدقی ، مرتضی زارع برمی

 دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده/ فاطمه مدرسی،  فرشته رستمی       

مقایسه واژه های مشتق و مركب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی/ عالیه كرد زعفرانلو كامبوزیا، ارسلان گلفام ، فاطمه شاوردی شهركی         

تبیین نظریه ادبی انوری ابیوردی/ فاطمه حكیما ، ناصر محسنی نیا 

توصیف و نقد دستوری مجموعه كتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه/ نفیسه رئیسی ، محسن محمدی فشاركی

الگوی شناور در ساخت جمله های مركب با توجه به كاربرد زمان افعال/    محمود مهرآوران     

زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق/  نداسادات مصطفوی، محمدرضا نصراصفهانی ، مریم نافلی

بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر/صغری سلمانی نژاد مهرآبادی 

سبك مرثیه های خاقانی/ علیرضا شانظری         

كاركرد ممیز خاص در صفت شمارشی مركب؛ ویژگی ممتاز سبك بیدل/ الیاس نورایی، زهرا منصوری