فهرست نسخ خطی کتابخانه سلطان المدارس و جامعه سلطانیه

میراث مکتوب - فهرست نسخه های خطی کتابخانه سلطان المدارس و جامعه سلطانیه (مرحوم جناب نواب آغاابوصاحب) در لکهنو هند منتشر شد.

مجمع ذخائر اسلامی از مجموعه معرفی میراث مخطوط، 156 امین فهرست خود را منتشر کرد که اختصاص به فهرست نسخ خطی کتابخانه سلطان المدارس و جامعه سلطانیه داشته و توسط آیت الله سید محمدجعفر بن محمد حسین رضوی (1993-2010م) نگارش یافته و توسط سید محمد جواد حسینی اشکوری (آصف آگاه) تنظیم و تصحیح شده است.

این کتاب در سال 94 از سوی انتشارات مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.

منبع: بساتین