دکتر اکبر ایرانی دربارۀ نسخه های خطی ایران سخنرانی می کند

میراث مکتوب - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب که به دعوت دانشگاه سلطان قابوس برای دیدار و گفتگو دربارۀ همکاری های مشترک به کشور عمان سفر کرده است،  دربارۀ «نسخه های خطی در ایران و معرفی مرکز پژوهشی میراث مکتوب» سخن می گویند.

در این سفر دکتر بتول مشکین فام، استاد دانشگاه الزهرا (س) و دکتر نیکسا هومن، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز حضور خواهند داشت.

این دیدار از روز یکشنبه 29 فروردین سال جاری به منظور افزایش همکاری های فیمابین ایران و عمان در زمینۀ شناخت و تبادل و تصحیح نسخه های خطی آغاز شده است.

بخش هایی از این سخنرانی را که به زبان عربی است اینجا مشاهده کنید.