مرقّع دلگشا؛ زندگی و آثار سه نامدار عرصۀ خط تزیینی

میراث مکتوب - کتاب مرقّع دلگشا (زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی، از پیشگامان خط تزئینی، خط گلزار و نقاشی خط)، تألیف مهدی نورمحمدی توسط انتشارات پیکره منتشر شد.

این کتاب، دربرگیرندۀ زندگی و آثار ملک محمد قزوینی، شیخ علی سکاک و محمدعلی خیارجی است که هر سه از نامداران عرصۀ خط تزئینی و گلزار محسوب می شوند و با توجه به آثار ارزشمندی که از خود باقی گذارده اند، می توان آنان را از پیشگامان و پیشکسوتان هنر نقاشی خط، گرافیک و تایپوگرافی در ایران به شمار آورد.

با وجود این که آثار این هنرمندان، از لحاظ هنری دارای ارزش و مرتبۀ بسیار والایی است، تا کنون تلاش شایسته ای در خصوص معرفی زندگی و آثارشان صورت نگرفته است، به طوری که در تذکره ها و منابع پژوهشی نامی از آنان به میان نیامده است.

همین موضع انگیزه ای برای مؤلف گردید تا با فراهم آوردن این کتاب، این هنرمندان را بیش از پیش به جامعۀ هنری کشور معرفی نماید.