انتشار شمارۀ 36 فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - سی و ششمین شمارۀ فصلنامۀ علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی (بهار 1394) منتشر شد.

عناوین مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:

ﮔﺰارش ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧتی اﺳﻄﻮرۀ كیومرث به روایت ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ / ﺣﺴﻦ ﺷﺎهی ﭘﻮر، ﻋﺒﺪاﷲ واﺛﻖ ﻋﺒاسی، ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی

آﻳﺮونی در ﺷﻄﺤﻴﺎت ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣی/ اﻟﻬﺎم روﺳﺘﺎیی راد، ﻣﻬﻴﻦ ﭘﻨﺎهی

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی رﻓﺘﺎر زاﻫﺪاﻧﻪ در ادﺑﻴﺎت ﺻﻮﻓﻴﺎنۀ ﻓﺎرسی/ علی اكبر كیوانفر

گفتمان در داستان «مسجد مهمان كش» مثنوی با تكیه بر آرای «میشل فوكو»/ ﻋلی دﻫﻘﺎن ، ﻧﺎزﻳﻼ ﻳﺨﺪاﻧﺴﺎز 

بررسی ﺗﻄبیقی ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ در آﺛﺎر ﺳﻌﺪی و اﺷﻌﺎر ﺗﺎﮔﻮر/ اﺣﻤﺪ ﺣﺴنی رﻧﺠﺒﺮ، ﻛﺎﻳﻨﺎ اﺑﺮاﻫﻴمی

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘی ﺗﺠﺮﺑۀ دﻳنی ﻧﺰد ﺳﻬﺮوردی و ﺣﺎﻓﻆ/ ﺣﺴﻴنعلی ﻗﺒﺎدی ، اﻳﻤﺎن زرﮔﺮان

ریخت شناسی تطبیقی قصه های ماه پیشانی، یه شین و سیندرلا/ ﻣﺮﺗضی ﺣﻴﺪری 

 

صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی        

مدیر مسئول:  خسرو قبادی         

سردبیر:   حسینعلی قبادی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.