خجندی نامه در «آینه میراث» نمایان شد

میراث مکتوب - ضمیمۀ 26 دوفصلنامۀ آینه میراث، ویژۀ کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون با عنوان خجندی نامه به چاپ رسید.
تألیف خجندی نامه را خورشید. ف. عبدالله زاده و نعمان ن. نعمت اف برعهده داشته اند و ترجمۀ آن نیز بر عهدۀ باقر مظفرزاده بوده است.
ویراستاری این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث را غلامحسین صدری افشار و محمد باقری بر عهده داشته اند.
در این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث پس از مقدمه، در فصل اول دوران، زندگی و خلاقیت خجندی، در فصل دوم خجندی و بیرونی، در فصل سوم خجندی ریاضی دان، در فصل چهارم خجندی اخترشناس و ابزارساز، مطرح شده است.
در ادامه و در بخش پیوست نیز رسالۀ خجندی در میل و عرض بلد، گزارش ابوریحان دربارۀ سدس فخری و نام اخترشناسان معاصر خجندی بیان شده است. بخش آخر این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث به اسطرلاب خجندی اختصاص دارد.
بیست و ششمین ضمیمۀ دوفصلنامۀ آینۀ میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری حسن رضایی باغ بیدی به چاپ رسیده است.