نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات

ميراث مكتوب - علیرضا ذکاوتی قراگزلو در شماره 49 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند تألیف جواد خرّمیان نوشته است.
قراگزلو در بخشي از اين يادداشت مي نويسد: سا لها پیش به مناسبتی نوشتم روایات به چهار گروه اصلی عقیدتی، تاریخی، احکام و اخلاقیات تقسیم میشوند که از میان، صرفاً دربارۀ روایات احکام نقد و تمحیص صورت گرفته و فی الواقع دو علم «رجال » و «درایه » به همین منظور تأسیس شده است. در مورد روایاتی که موضوع اخلاقی یا مستحبّات شرعی دارد، شاید حقیقتاً لزومی به ح جّالی نباشد و از دیرباز علما به «تسامح در ادلّۀ سنن » قائل اند؛ اما روایات عقیدتی و تاریخی با همۀ اهمیتی که دارند بررسی نشده اند؛ هرچند در کتب رجالی، آ نجا که به گرایشهای مذهبی و احیاناً انحرافی بعضی روايات اشاره میشود، خود به خود روایات آنها محلّ تردید قرار میگیرد. اما این تمام مطلب نیست، زیرا روایاتی که گرایشهای خاص نیز نداشته اند، میتوانسته اند حامل یا محمل منقولات دستکاری شده یا به کلّی ساختگی تاریخی و عقیدتی واقع شوند. در این مقاله، به نوعی از آن روایات اشاره خواهد شد.
مقاله كامل دكتر قراگزلو را در نقد كتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی، نام ها صفات خداوند در فايل زير مشاهده كنيد.