همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب انجام می شود:

گرامی داشت روز میراث مکتوب با نگاهی به چاپ جدید جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)

میراث مکتوب - همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب نشست «گرامی داشت روز میراث مکتوب با نگاهی به چاپ جدید جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)» 19 اردیبهشت در سرای اهل قلم بیست و نهمین دورۀ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود.

در این نشست یوسف الهادی، محسن جعفری مذهب، عبدالرسول خیراندیش، محمد روشن (مصحح جامع التواریخ) و اکبر ایرانی دربارۀ تصحیح جدید کتاب جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) سخنرانی می کنند.

این نشست روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 10:30 تا 12 در سرای اهل قلم کمیتۀ فعالیت های فرهنگی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در شهر آفتاب برگزار می شود.