لطایف الخیال شاه محمد دارابی اصطهباناتی : فهرست الفبائی نام شاعران

ميراث مكتوب - لطايف الخیال که یکی از مهمترین تذکره های فارسی هندی تألیف شده در هند به سال 1076 - 1078 هجری قمری است برای اولین بار منتشر شد. در ذيل به اسامي شاعران اين مجموعه اشاره شده است.

فهرست الفبایی شعرا
همراه با شماره جلد و صفحه

[...] 524 /1
اُمی نهاوندی 489 /1
ابن یمین 377 /2
ابواسحاق اطعمه 226 /1
ابوالبقا 490 /2
ابوالوفای تبریزی 138 /2
ابوالوفای شوشتری 138 /2
ابوعلی بن سینا 466 /2
اثیر اخسیکتی 481 /2
اثیر اومانی 81 /2
اختری یزدی 219 /2
ادیب 463 /2
ازرقی 486 /2
اشرف تخلّص میرزا مخدوم 224 /1
اشرف تخلص معین‌الدین 462 /2
اعزلو بیگ 225 /1
اقدسی مشهدی 344 /2
امامی هروی 364 /2
امتی تربتی 385 /2
امیرخسرو دهلوی 495 /2
امینا 554 /2
انسی ذوالقدر حسن بیگ 509 /1
انسی شاملو 513 /1
انوری 375 /2
انیسی شاملو 511 /1
اوحدالدین کرمانی 256 /2
اوحدی مراغه 75 /2
اهلی خراسانی 445 /2
آخوند مولانا عبدالرشید شوشتری 126 /2
آصفی 446 /2
بابافغانی 112 /1
باقرای عصار شیرازی 226 /1
باقی نهاوندی 489 /1
بدر جاجرمی 383 /2
بدر شاشی 384 /2
بدرالدین محمد بن اسعد شوشتری 130 /2
برادر زمان سلطان 522 /1
بیانی تخلّص مولانا عبدالله 226 /2
پرتوی شیرازی 189 /1
پسر میرزاجانی 521 /1
پور فریدون فسوی 240 /1
پیامی عاملی 555 /2
تاج‌الدین سرخس 444 /2
تسلّی شیرازی 216 /1
تقی الدین محمد شوشتری 130 /2
تقی‌الدین محمّد البلیانی 227 /1
جلال عضدی 217 /2
جمال‌الدین عبدالرزاق 248 /1
جنونی قندهاری 451 /2
چلبی ولد حاجی صالح محمد مشهدی 340 /2
حُسینی صراف اصفهانی 393 /1
حاجی محمد جان قدسی 326 /2
حالتی تخلص قاسم بیگ 48 /2
حزنی اصفهانی 337 /1
حسن بیگ رفیع 514 /1
حسن دهلوی 510 /2
حسن غزنوی 517 /2
حضرت صاحبقرانی شاه عباس ثانی 25 /2
حکیم ابوالفتح گیلانی 147 /2
حکیم ابوالفرج 521 /2
حکیم ابوطالب تبریزی 37 /2
حکیم جیومحمد حسین گیلانی 155 /2
حکیم رکنا مسیح و رکنی 526 /1
حکیم سوزنی 465 /2
حکیم شرف‌الدین حسن شفایی 272 /1
حکیم صدرالدین محمد، متخلّص به الهی کاشی 525 /1
حکیم فغفور لاهجی 148 /2
حکیم ملا میرزا جان 154 /2
حیاتی گیلانی 148 /2
خاقانی شروانی 68 /2
خروشی تخلص حسن بیگ 58 /2
خصالی هروی 363 /2
خضری لاری 239 /1
خواجگی شریف استرآبادی 216 /2
خواجو کرمانی 261 /2
خواجه افضل شوشتری 132 /2
خواجه بهاءالدین نقشبند 486 /2
خواجه حسین ثنایی مشهدی 332 /2
خواجه شمس الدین محمّد حافظ 1 /1
خواجه محمد همّت گیلانی 155 /2
خیالی اصفهانی 404 /1
خیام نیشابوری 301 /2
داعی اصفهانی 393 /1
دبیری ذوالقدر 510 /1
ذوقی اردستانی 441 /1
رازی شوشتری 139 /2
رافو 554 /2
رای منوهر 543 /2
رزمی رومی 553 /2
رشید وطواط 440 /2
رضا تخلّص محمدرضا 50 /2
رضی اصفهانی 406 /1
رفیع‌الدین لنبانی 260 /1
روحانی شیرازی 192 /1
رودکی 463 /2
زلالی خوانساری 443 /1
زمانی یزدی 220 /2
سام میرزا 26 /2
سخی کرمانی 267 /2
سنائی غزنوی 516 /2
سهیلی 520 /1
سیّد علی قتالی لاری 241 /1
سید حسینی 351 /2
سید نسیمی شیرازی 187 /1
سیف الدین علی 483 /2
شانی تکلّو 491 /1
شاه اسماعیل ـ انار الله برهانه 21 /2
شاه باقرای مشهدی تخلص 349 /2
شاه صفی الصفوی الموسوی الحسینی 24 /2
شاه طهماسب بهادرخان 22 /2
شاه عباس حیدر حسینی بهادرخان 23 /2
شاه فتح الله 241 /1
شاه قاسم انوار 366 /2
شاهزاده داراشکوه 544 /2
شاه‌سبحان لاری 243 /1
شاهی سبزواری 281 /2
شرف الدین شفر اصفهانی 263 /1
شرف زرد تبریزی 52 /2
شرف‌الدین علی 226 /2
شریف تبریزی 52 /2
شریف تخلّص 216 /1
شعوری مشهدی 335 /2
شیخ ابوسعید ابوالخیر 392 /2
شیخ آذری 380 /2
شیخ بهاءالدین محمّد 282 /1
شیخ صفی ـ عليه الرحمة والغفران 20 /2
شیخ عراقی 265 /1
شیخ عطار ـ عليه‌الرحمه 292 /2
شیخ علی نقی کمره 431 /1
شیخ فیضی 522 /2
شیخ مصلح‌الدین سعدی فارسی 25 /1
شیخ نجم‌الدین کُبرا 290 /2
شیخ نظامی گنجه‌ای 61 /2
شیدا هندی 542 /2
صادقا ولد شیخ شهودی رمال اصفهان 426 /1
صادقا ولد شیخ مؤمن ذاکر اصفهانی است 426 /1
صادقی‌بیگ نقّاش 343 /1
صالحی تخلص محمد میرک 386 /2
صبری روزبهان 339 /1
صبوری زرگر تبریزی 54 /2
صدرالدین نیشابوری 290 /2
ضمیری اصفهانی 271 /1
ضیاءالدین فارس 475 /2
طالبای آملی 161 /2
طاهری عطار مشهدی 325 /2
طاهری نامانی 435 /1
طبعی سیستانی 453 /2
طغرای مشهدی 343 /2
طفیلی لاهجی 148 /2
طوسی مشهدی 347 /2
طوفی تبریزی 55 /2
ظهوری تُرشیزی 394 /2
ظهیر فاریابی 390 /2
عارف‌الحی اصفهانی 403 /1
عایشة مقریه 245 /1
عبدالرّسول 490 /2
عبدالنبی خلف الصدق مولانا محمدامین مستغنی 490 /2
عبید زاکانی 387 /2
عتابی تکلّو 493 /1
عتابی نجفی 555 /2
عجزی تبریزی 38 /2
عزّتی تخلص میرزا جان بیگ 507 /1
عزّی فیروزآبادی 241 /1
عسجدی 479 /2
عصمت بخاری 456 /2
عمعق بخاری 455 /2
عنایت الله 494 /2
عنصری 484 /2
عیشی شوشتر 142 /2
غریبی کازرونی 244 /1
غزالی مشهدی 348 /2
غزالی نیشابوری 318 /2
غضایری 482 /2
غلام علی 494 /2
غیاث الدین خان مشهدی 339 /2
غیاثا حلوایی شیرازی 193 /1
غیرتی شیرازی 157 /1
فارغ تخلص چلبی بیگ تبریزی 39 /2
فارغی استرآبادی 215 /2
فدایی لاهجی 144 /2
فرخی 477 /2
فرقتی ابوتراب بیگ 496 /1
فریبی زرکش 393 /1
فزونی سبزواری 282 /2
فسونی 505 /1
فصیحی تبریزی 41 /2
فصیحی هروی 355 /2
فضلی جرفادقانی 436 /1
فضولی بغدادی 521 /1
فکاری هروی 388 /2
فکری اصفهانی 340 /1
فلکی شروانی 71 /2
فیض‌الحق 493 /2
فیضی 440 /2
فیضی تربتی 441 /2
قاسم خان تبریزی 47 /2
قاسم خان کرمانی 272 /2
قاسم و قاسمی اسم تخلّص شیخ ابوالقاسم 232 /1
قاسمی اردستانی 442 /1
قاضی نجم‌الدین علی شوشتری 131 /2
قبیلان جغتایی ترک 521 /1
قدری شیرازی 193 /1
قدسی کربلایی 556 /2
قراری گیلانی 151 /2
قسمی افشار 506 /1
قطران اجلی 478 /2
قمری تخلص سراج الدین 267 /1
قوسی شوشتری 140 /2
قیدی شیرازی 189 /1
قیدی کرمانی 267 /2
کاتبی نیشابوری 283 /2
کامل تخلص مولانا ملک سعید 490 /1
کامی سبزواری 278 /2
کلامی اصفهانی 342 /1
کمال خجند 468 /2
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی 249 /1
کمالی سبزواری 280 /2
گرامی 543 /2
گلخنی 372 /2
لامعی 439 /2
لسانی شیرازی 197 /1
لطف‌الله نیشابوری 317 /2
لطفی شیرازی 191 /1
لطیف اصفهانی 344 /1
مانی اصفهانی 402 /1
مجد همگر فارسی 185 /1
مجرّد شیرازی 127 /1
مجرم شاملو 514 /1
مجیر بیلقانی 73 /2
محمد بن محمد عارف شیرازی 538 /1
محمد صالح صوفی تبریزی 59 /2
محمد مؤمن بیگ 520 /1
محمدحسین کاشانی پسر حکیم رکنا 530 /1
محمدصادق مسکر گیلانی 157 /2
مختار غزنوی 518 /2
مرتضی قلی بیگ تبریزی 59 /2
مسیب خان تکلّو 494 /1
مشهور تخلص زمانای حناتراش 45 /2
مطهّر 540 /2
مظهری 541 /2
معزّی لنبانی 258 /1
مغربی تبریزی 33 /2
مقیمای احسان مشهدی 336 /2
مکتبی شیرازی 160 /1
ملا احسنی گیلانی 154 /2
ملا تایب 156 /2

منبع: كتابخانه ديجيتالي نسخه هاي خطي و اسناد شرقي (كدنا)
افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.