بازدید مدیر شرکت انتشاراتی بریل از مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - دکتر یود الیخ (Joed elich) مدیر شرکت انتشاراتی بریل به همراه همکار خود موریتس فان دن بوخرت (Maurits van den boogert) صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت با حضور در مرکز پژوهشی میراث مکتوب با کتاب ها، نشریات و سایر آثار این مؤسسه آشنا شدند.

از راست: موریتس فان دن بوخرت و دکتر یود الیخ مدیر شرکت انتشاراتی بریل از راست: موریتس فان دن بوخرت و دکتر یود الیخ مدیر شرکت انتشاراتی بریل