ایران در متون و منابع عثمانی

ميراث مكتوب - در طول دوران صفویه و در مقاطع مختلف، برخوردهای نظامی متعددی میان ایران و عثمانی صورت گرفت. در این دوران طولانی، یک دورۀ دوازده ساله (986 - 998) به عنوان پربرخوردترین دوره، از جایگاه خاصی برخوردار است.
در این دوره که با سلطنت سلطان مراد سوم (حک: 982 -
1003) در عثمانی و شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده و اوایل سلطنت شاه عباس یکم در ایران همزمان بوده، پنج لشکرکشی از سوی دولت عثمانی به سوی مرزهای ایران در قفقاز و آذربایجان صورت گرفت. هر یک از این یورشها به فرماندهی یکی از سرداران بسیار معروف و مشهور عثمانی که در کارنامۀ نظامی خود فتوحات بزرگی را ثبت کرده بودند، انجام یافت.
آنچه در بالا آمده است بخشي از مقاله نصرالله صالحي با عنوان «ايران در متون و منابع عثماني» است كه در شماره 49 دوماهنامه تخصصي گزارش ميراث به چاپ رسيده است.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير مشاهده كنيد.