فراخوان گردآوری آثار مفاخر و اسناد تاریخی دانشگاه فردوسی مشهد

میراث مکتوب - مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با هدف جمع آوری، حفظ و نشر اسناد تاریخی دانشگاه و آثار مفاخر و پیشکسوتان فراخوان خود را اعلام کرد.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با هدف جمع آوری، حفظ و نشر اسناد تاریخی دانشگاه و آثار مفاخر و پیشکسوتان در سال 1383 تأسیس شده و پس از وقفه ای طولانی در سال 1392 فعالیت خود را از سرگرفته است. این مرکز بر آن است تا تمامی اسناد و مدارک شامل عکسها، تصاویر، فیلم ها، خاطرات، مصاحبه ها و هر آنچه تاریخ پربرگ و بار دانشگاه و فعالیت های اعضای برجسته آن را در بردارد، گردآوری کند و به عنوان سندی افتخارآمیز برای نسلهای آینده نگهداری نماید.

راه های ارتباطی با مرکز آثارمفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد:

تلفن و نمابر:  05138836029 – 05138802644

پیامک : 3000805613

پست الکترونیک:      mafakher.fum@gmail.com

  Mafakher@um.ac.ir

کانال تلگرام :

 telegram.me/mafakherferdowsi

اینستاگرام :

  Instagram.com/mafakher.fum

یادآور می شود دکتر سلمان ساکت، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی فردوسی مشهد ریاست مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده دارد.