یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

میراث مکتوب - محوطۀ باستانی گارنی در نزدیکی ایروان بازماندۀ مجموعه‌ای باستانی شامل دژ، نیایشگاه مهری، کاخ، حمام و کلیسا با کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌های متعدد است.

این گفتار به بررسی یادگار‌نوشته‌ای بر دیوار نیایشگاه گارنی به خط و زبان فارسی با گویش تبریزی و سنجش دیرینگی آن می‌پردازد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی شهیدی که در شمارۀ جدید نشریۀ زبان و گویش های ایرانی (شمارۀ پنجم، پیاپی 5، شهریور 1394 ) منتشر شده است اینجا بخوانید.