فهرست قراردادهای تصحیح متون و نسخ خطی

میراث مکتوب - آثار فتح الله خان شیبانی با تصحیح علیرضا شانظری، ارج نامه احمد گلچین معانی به کوشش بهروز ایمانی، ارج نامه عباس اقبال آشتیانی از نمونه قراردادهای در دست اجرای مرکز پژوهشی میراث مکتوب است.
برای دریافت فایل فهرست قراردادهای تصحیح متون و نسخ خطی، برروی لینک ذیل کلیک کنید.