انتشار شماره‌ جدید مجله‌ «تاریخ علم»

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ «تاریخ علم» با صاحب امتیازی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و سردبیری دکتر حسین معصومی همدانی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره به شرح ذیل است:

افزوده‌های کمال‌الدین فارسی بر مقالۀ سیزدهم از تحریر اصول طوسی/ محمد مهدی عبدالجواد

نسبت‌های تکرارشونده در هندسه برخالی(فراکتالی) گنبدهای اُرچین/ محمد مشایخی، فرهاد تهرانی

گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن اسلامی/ امیرمحمد گمینی

نگاهی به محتویات و منابع و مآخذ دست‌نویس 3447 کتابخانۀ ملی تبریز/ یونس کرامتی

جایگاه ساز عود و انواع مختلف آن در تاریخ موسیقی ایرانِ پس از اسلام/ نرگس ذاکر جعفری

ابن هیثم، کمال‌الدین فارسی و مسألۀ حرکت موجی نور/ سهیلا پازری

 

صاحب امتیاز: پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران

مدیر مسئول: مسعود صادقی

سردبیر: دکتر حسین معصومی همدانی

مطالب این نشریه را اینجا مشاهده کنید