ناگفته هایی از فارسی ناشنیده

میراث مکتوب -  فارسی ناشنيده، تأليف حسن انوشه و غلامرضا خدابنده­ لو، فرهنگ واژه­ های فارسی و فارسی­ شدۀ کاربردی در افغانستان است که در آن، شماری از لغات، ترکيبات، کنايات و امثال رايج در گونۀ زبانی آن ديار مدخل شده­ است؛ بيش­ترِ اين مدخل­ها، امروزه در ايران کاربردی ندارد، يا به معنايی ديگر استفاده می­ شود.

با وجود کوشش­ های فرهنگ­نگاران، اين کتاب از خطا برکنار نمانده و لغزش­ هايی در مدخل­گزينی، آوانويسی، تعريف­ نگاری و شاهدگذاری به آن راه يافته­ است که در اين مقاله به شماری از آن­ها اشاره می­ شود. برای آن که امکان بررسی معنا در جمله برای خواننده فراهم باشد، مدخل­ها به همراه معانی و شواهد از فارسی ناشنيده نقل شده، سپس توضيحاتی دربارۀ کاستی­ ها و نادرستی­ های آن آمده ­است.

متن کامل این مقاله تألیف گلپر نصری که در فصلنامۀ نقد کتاب ادبیات (سال اول، شمارۀ 3 - 4، پاییز و زمستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.