فنّ صحافی اسلامی

کتاب حاضر با ارائه‌ی تحلیل مقایسه‌ای از رساله‌های تاریخی درباره‌ی صحافی، بینش بیشتری نسبت به ساخت واقعی کتاب اسلامی را فراهم می‌کند.

The Technique of Islamic Bookbinding: Methods, Materials and Regional Varieties, by Karin Scheper (Leiden University Library), Leiden: Brill, 2015

فنّ صحافی اسلامی: روش‌ها، مواد و انواع منطقه‌ای، نوشته‌ی کارین شپر (کتابخانه دانشگاه لایدن)، لایدن: انتشارات بریل، 2015

کتاب فن صحافی اسلامی، اولین رساله است که به بحث توسعه‌ی فنی سنت صحافی در جهان اسلام، اختصاص داده شده. بر اساس ارزیابی انجام شده بر روی مجموعه‌های شرقی گسترده‌‌ی موجود در کتابخانه دانشگاه لایدن، تکنیک‌های متنوع دوخت، ساخت و کاربرد مواد پوشش‌دهنده به‌صورت بسیار مفصلی، توصیف شده اند.

کتاب حاضر با ارائۀ تحلیل مقایسه‌ای از رساله‌های تاریخی درباره‌ی صحافی، بینش بیشتری نسبت به ساخت واقعی کتاب اسلامی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، نشان می‌دهد که تغییرات در زمان و مکان را می‌توان با کمک گرفتن از ویژگی‌های متمایز مواد، مشخص کرد.

اثر کارین شپر، برداشت کنونی از صحافی اسلامی که قائل بر ساختار ضعیف آن است را رد می‌کند، برداشتی که عموماً اما به‌اشتباه، آنرا صحافی جلد معرفی می‌نماید. در عوض، مؤلف نشان می‌دهد که چگونه روش‌های متنوعی برای ایجاد ساختارهای سالم مورد استفاده قرار گرفته است و بنابراین، به‌صورت بنیادین درک ما را از عمل صحافی اسلامی به چالش می‌کشد.

مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی (وابسته به آل البیت)