اسناد بهارستان در گام ششم

میراث مکتوب - شمارۀ جدید اسناد بهارستان (فصلنامۀ علمی - ترویجی) در حوزۀ اسناد و تاریخ پارلمان – (دورۀ جدید، شمارۀ ششم، بهار – تابستان 1394) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

فهرست این شماره از مطالب اسناد بهارستان به شرح زیر است:

سیاستمدار متخلق؛ احوال، آثار و افکار محتشم السلطنۀ اسفندیاری (1).../ منصوره اتحادیه

انتخابات و اتفاقات مجلس بیستم از نگاه هفته نامۀ توفیق/ حمید بصیرت منش، سمیه مقدم

اصلاحات اقتصادی در دورۀ پهلوی اول بر اساس مصوبات مجلس شورای ملی و اسناد ملی ایران/ شیوا تقوایی زحمتکش

نقش مجلس شورای ملی در بهبود شرایط اقلیت های دینی در ایران/ لئا دانیالی

علي‌اکبر دبيرسهرابي (دبيرالسلطان) …/ معين‌الدين محرابي/

بازتاب مسائل و معضلات جنوب ایران و بنادر خلیج‌فارس بر قلم و زندگی سیاسی ـ پارلمانی احمد فرامرزی…/ علیرضا محسنی ابوالخیری

مجلس سنا از روم باستان تا روزگار مشروطۀ ایران/ ایمان منسوب‌بصیری

اسناد پارلمانی انگلستان (۱۱) (تبریز (۱۸۹۷ ـ ۱۸۹۳) (Diplomatic And Consular Reports) (Tabriz (1893 -1897)/ مترجم: سیروان خسروزاده

 

                صاحب امتیاز: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی

                سردبیر: منصوره اتحاديه