آینۀ میراث پیاپی 57 منتشر شد.

میراث مکتوب- دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394 (پیاپی 57) منتشر شد.

فهرست مطالب این شمارۀ نشریه به شرح زیر است:

سخن سردبیر/ 5

چگونگی روند ترکیب بندی در نگاره های ایرانی/ کامران افشار مهاجر و طیبه بهشتی/ 9

نقد و بررسی کتاب «فرهنگ نصیری»/ حسین بخشی/ 33

نسخه ای معتبر از دیوان سیدحسن غزنوی/ عباس بگ جانی/ 51

تطبیق سبک شناسی برخی از نگاره های نسخۀ خطی هزار و یک شب.../ علی بوذری و اصغر جوانی/ 73

تأملی در داستان کیومرث/ مهری بهفر/ 93

پانزده سند نویافته از نادرشاه افشار به زبان عربی/ رسول جعفریان و محیا شعیبی عمرانی/ 109

بررسی نسخه های خطی متن پهلوی نامه های منوچهر/ محمود جعفری دهقی و عسکر بهرامی/ 133

نظری سبک شناختی در رساله ای عرفانی/ سیدمحمد راستگو و محمدفرید راستگوفر/ 145

هفت تماشای قتیل لاهوری و نسخه های آن / مروارید رفوگران/ 165

نکاتی دربارۀ کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی/ سلمان ساکت/ 189

رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی/ امید سروری و سیدعلی قاسم زاده/ 201

ریشه یابی برخی از حکایات کتاب احوال و اخبار برمکیان و .../ سارا سعیدی/ 217

بررسی برخی مجموعه های شعری رودکی و دو بیت تازۀ منسوب به او/ محسن شریفی صحی/ 235

طرزی نابهنجاریده و تأسف بار در چاپیدن دیوان طرزی افشار/ سعید شفیعیون/ 257

دو اثر فارسی در مجموعۀ 1511 کتابخانۀ ملی ملک مورخ 517- 519 ق/ علی صفری آق قلعه/ 285

بررسی نارساییها و کاستیهای تصحیح رسالۀ تبصرة المبتدی/ حمزه کفاش

ضرورت تصحیح مجدد مجموعه رسائل عزیزبن محمد نسفی/ احسان رئیسی/ 325

بررسی التوسل الی الترسل بهاء الدین بغدادی/ سهیلا یوسفی/ 347

چکیده عربی/ حامد صدقی/ 371

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی/ 5

 

دوفصلنامۀ آینۀ میراث ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی و دارای مجوز علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. صاحب امتیاز نشریه: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مدیر مسئول: اکبر ایرانی، سردبیر: مجدالدین کیوانی و مدیر داخلی آن یونس تسلیمی پاک می باشند.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.