کتابشناسی کلیله و دمنه در زبان فارسی

میراث مکتوب - کلیله و دمنه از جمله مهمترین و تأثیرگذارترین آثار ادبیات جهانی است که کتب بسیاری به تقلید و یا اقتباس از آن تألیف شده است و در پی آن در سال های اخیر نیز تحقیقات فراوانی در جوانب مختلف این اثر صورت گرفته است.

نویسندگان نوشتار حاضر، به ارائه کتابشناسی کلیله و دمنه در سه قسمت کتب چاپی، مقالات و پایان نامه های دانشجویی اقدام کرده اند.

متن کامل این مقاله تألیف مهدی سلمانی  و امین مجلّی زاده که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ آینۀ پژوهش  (دوره 27، شماره 157، بهار 1395) منتشر شده است اینجا بخوانید.