برگهایی زرین! به شادمانی انتشار کتاب کرامند اوراق الذهب

میراث مکتوب - کتاب اوراق الذهب او المعادن الذهبیه اللجینیه فی المحاسن الوهبیه الحسینیه، به تحقیق و تدوین علی فاضلی در سه جلد در سال 1394 توسط مؤسسه کتابشناسی شیعه به زیور طبع آراسته شده است.

اصل کتاب اوراق الذهب، اثری تاریخی ادبی در گزارش احوال و بیان مآثر «سید العلماء» فرزند سید دلدار علی نقوی است. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی کتاب مذکور و بیان محتویات آن، همت گماشته است.

متن کامل این نوشتار به قلم جویا جهانبخش که در شمارۀ جدید آینۀ پژوهش (دوره 27، شماره 157، بهار 1395) منتشر شده است اینجا بخوانید.