موسوعه وثائق العتبات المقدسه فی العراق

میراث مکتوب - مجلد اول موسوعه وثائق العتبات المقدسه فی العراق (العتبه العلویه) منتشر شد.

جلد اول از کتاب عتبات مقدسه در آینه اسناد که به اسناد عتبه علویه پرداخته از سوی مؤسسه کاشف الغطاء العامه  قسم الارشفه والوثائق منتشر شده است.

موسوعۀ وثائق العتبات المقدسه فی العراق

مجلد اول موسوعۀ وثائق العتبات المقدسه فی العراق (العتبه العلویه) منتشر شد.

جلد اول از کتاب عتبات مقدسه در آینه اسناد که به اسناد عتبه علویه پرداخته از سوی مؤسسه کاشف الغطاء العامه  قسم الارشفه والوثائق منتشر شده است.

منبع: بساتین