نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلّفات اداری

ميراث مكتوب - دکتر قاسم صافی در ضمیمه شماره 2 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث مقاله ای با عنوان نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلفات اداری نوشته است.
دكتر قاسم صافي در بخشي از اين مقاله مي نويسد: داستان کتابسازی و سفارش مقاله و پایان نامه و آسیبهای ناشی از آن که تعداد آن در سال های اخیر، ملاک اعتبار و افتخار برای دانشگاه ها و برخی دانشگاهیان شده است و اعضای هیأت علمی مکلّف و مجبورند خلاف استعدادهای ذاتی و یا وظایف شغلی خود، کتابهایی بیافرینند و مقالات و مجموعه هایی به نمایش بگذارند که هرچه زودتر به همۀ مراتب ارتقای دانشگاهی برسند، از مصایب و معضلاتی است که جامعۀ علمی کشور را بدان مبتلا کرده است و بخصوص از عوامل مؤثری واقع شده که بعضاً از چهره ها علمی و دارای قریحۀ ذاتی و مسلط در کار نگارش و تألیف و پژوهش و آموزش، به حاشيه رانده شده اند و محیطهای علمی از سرمایه های انسانی لازم و سازنده که می توانند مانع آسيب های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شوند و در بحرا نها خطر کنند، عاری گردد.
متن كامل مقاله دكتر قاسم صافي را در فايل زير مشاهده كنيد
ضمیمه شماره 2 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث با موضوع كتابسازي ها و انتحال منتشر شده است.