انابت نامه یغمای جندقی

میراث مکتوب - انابت نامه نویسی در ادب فارسی، پیشینه ای دراز دارد، ظاهراً نخستین متن از این نوع، همان مناجات نامه مشهور خواجه عبدالله انصاری است که شهرت و معروفیت بسیار یافته و افزون بر درج در مجموعه آثار وی، مکرر در مکرر در قطع های متفاوت به چاپ رسیده و نزد همگان شناخته شده و مشهور است.

از یغمای جندقی شعر خوش ذوق قرن سیزدهم منظومه ای مرکب از رباعیات متوالی در دست است که خود نامه رباعیات انابیه بر آن نهاده و در اکثر نسخه های خطی آثار او نیز آورده شده است و نگارنده، در بخش رباعیات مجلد سوم مجموعه آثار او که در دست تدوین و تصحیح است، متن کامل آن را به دست داده ام. اخیراً انابت نامه کوتاهی به نظم و نثر از یغما به دست آمد که کاملاً به سبک مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری است. صورت کامل این نوشته که تاکنون در جایی به طبع نرسیده و متنی کوتاه است اینجا نقل میشود.

متن کامل مقاله سید علی آل داود که در نامه فرهنگستان شماره 57 منتشر شده اینجا بخوانید.