مقالات گزارش میراث 66 - 67 /5

مستدرکی بر کتاب «فرهنگ جامع مثلها و حکمتها»

میراث مکتوب - کتاب ارزشمند  فرهنگ جامع مثلها و حکمتها تألیف دکتر عبدالحسین فقیهی و دکتر ابوالفضل رضایی یکی از جامع ترین کتابهایی است که دربارۀ امثال و حکم مشترک و همانند دو ادب به هم تنیدۀ فارسی و عربی نگاشته شده است.

در این کتاب بسیاری از امثال مشترک و همانند دو ادب به هم تنیدۀ فارسی و عربی نگاشته شده است. در این کتاب بسیاری از امثال مشترک و مشابه فارسی و عربی با شواهدی چند، به یاری منابعی متعدد و نیز به مدد کارهای مشابه پیشین آورده شده است، اما به نظر می رسد که تمام مثلهای مشابه و مشترک در این «فرهنگ جامع»استقصا نشده و باز می توان بر این فرهنگ مدخل های جدیدی اضافه کرد.  

متن کامل این مقاله تألیف سهیل یاری گل دره که در شمارۀ 66 - 67 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی (دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.