«ادب فارسی» در دومین گام

میراث مکتوب - دوفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان  1394 منتشر شد.

 

این شماره از دوفصلنامۀ ادب فارسی دارای مطالب زیر است:

دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری/ عبدالرضا سیف ، محمدجواد عظیمی  

غرب ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل احمد و ساعدی/ ناصر علیزاده ، بهرام افضلی

ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی/ محمد منصور ، اسماعیل شموشكی

كاربرد ضرب المثل های فارسی در غزلیات بیدل/ حسن ذوالفقاری ، سید مهدی طباطبایی  

تقابل بخردی (خیر) و نابخردی (شر)، بن مایه بنیادی قصه های پیامبران در قرآن/ غلامعلی فلاح

دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل/ شهرام آزادیان ، محمدعلی اجتهادیان  

مطالعه ی تصویر دهه ی بیست جنوب ایران در رمان همسایه ها/ علی افضلی ، زینب قاسمی         

ابن حاجب در اشاره ای داستانی/ محمد شادروی منش

روش شناسی هجویری در تعریف و نقد اصطلاحات تصوف/ علیرضا محمدی كله سر  

                سبك شناسی غزلیات حافظ بر اساس فعل، رویكرد نقش گرا/ معصومه امیرخانلو

 

صاحب امتیاز:  دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول:  دكتر غلامحسین كریمی دوستان 

سردبیر:  دكتر علیرضا حاجیان نژاد