کشکول در گام سوم

میراث مکتوب – شمارۀ سوم کشکول فصلنامۀ تخصصی اسناد و نسخه های خطی مناطق کردنشین منتشر شد.

کشکول، فصلنامۀ تخصصی اسناد و نسخه های خطی مناطق کردنشین، سال اول، شماره سوم، بهار 1395 منتشر شد.

تصویر روی جلد مستشرق نامور آلمانی اسکار مان است که در برلین متولد شد و در سال 1901 در سمت رئیس و حافظ کتابخانۀ پادشاهی آلمان به ایران سفر کرد و تا سال 1903 تحقیقات زبانشناسی خود را در کردستان، لرستان، بختیاری و فارس ادامه داد و حاصل پژوهشهای خود را در جلدهای متعدد به چاپ رسانید و حاصل آن کتاب لهجه کردان مکری بود که به تحفه مظفریه اشتهار دارد.

فهرست مقالات این شماره به این قرار است:

سرمقاله

سر روتار

جستار شامل:

گنجینه های میراث پر افتخار کردی در سن پترزبورگ/ جودت هوشیار، جمال قریشی

نامه کانی نوسکارمان/ جع عفه ری حوسیئنپوور

بررسی، توصیف و تحلیل ویژگی های هنری نسخه خطی قرآن کریم متعلق به روستای نجنه علیا/ احمد حیدری

معرفی، بررسی و تحلیل مجموعه ادبی موسوم به کشکول شیخ حسام الدین/ سامی دهقانی

تصحیح و تحقیق کتاب لغات کردی نوشته ابوالحسن اردلان/ کامبیر ابراهیم زاده

معرفی و بررسی مجموعه خطی کتابت شده در مسجد رستم بیگ مهاباد/ محمد شریفی

بازخوانی و شرح چند سند در مو رد حرفه نجاری؛ مطالعه موردی: اسناد مصباح الدیوان ادب/ فرامرز آقابیگی

مه لا مه حموودی مه ولان ناوا و ده ستنوسیکی «نورالناضرین»/ ئه مجدد ئیمام

ئیندیکسی گوفاری کوری زانیاری کورد، کوری زانیاری عیراق – ده سته ی کورد/ ره فیق سالح

از لابه لای اسناد شامل:

فردوسی قرن بیستم

نگارخانه

گزارش شامل:

یکی از نسخ معتبر کشاف زمخشری در مهاباد

پاره ها و نکته ها شامل:

تیری در تاریکی: بحثی در واژه شناسی کشکول/ احمد احمدی اقدم

پیشنهاد پژوهی

معرفی کتاب

منبع: بساتین