فهرست قراردادهای تصحیح متن -جدید

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راستای تحقیق بخشیدن به اهداف و برنامه های پژوهشی و تحقیقی، با گزینش و ارزیابی شماری از آثار ارائه شده برای چاپ و انتشار و یا پیشنهاد تحقیق در زمینه های گوناگون، نسبت به عقد قرارداد با مصححان و پژوهشگران این آثار اقدام کرده است. فهرستی از این آثار و قراردادها به منظور آگاهی محققان و مصححان در ادامه ارائه می شود: