مقالات آینۀ میراث 57/ 9

نكاتي درباره كشف المحجوب ابويعقوب سجستاني

میراث مکتوب - این مقاله بر آن است تا با بررسی و بازكاوی رساله كشف المحجوب اثر ابویعقوب سجستانی كه یكی از مهم ترین آثار فارسی اسماعیلی به شمار می رود، به برخی از پرسشها و ابهامات درباره آن پاسخ گوید.

برای این منظور نگارنده پنج پرسش اصلی را مطرح كرده و با مروری بر پژوهشهای انجام گرفته ــ به ویژه جدیدترین تحقیقات پژوهندگان غربی ــ آنها را نقد و تحلیل كرده و كوشیده است تا با ارائه شواهد و دلایل كافی، بهترین اظهار نظرها را برگزیند.
این پنج پرسش به طور عمده درباره زبان اصلی اثر، مترجم رساله، كامل یا ناقص بودن ترجمه، قرائت «جُستار» یا «جَستار» و تناقض میان آراء ابویعقوب و منتقدانش پیرامون مساله «تناسخ» است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سلمان ساکت، که در دوفصلنامۀ آینۀ میراث، شمارۀ 2، پیاپی 57 منتشر شده است اینجا بخوانید.