روایت شناسی تاریخ نگارانه تاریخ بیهقی

میراث مکتوب - در کتاب حاضر، رویکرد سنتی ژرار ژنت دست مایۀ کار در زمینۀ روایت شناسی پساسنتی قرار گرفته و بدین ترتیب میان یافته های این دو حوزه پیوند زده شده است. در اینجا به دلیل رویکرد تاریخی، به مقولۀ زمان و به ویژه ترتیب توجه بیشتری شده است.

در برخی فصول، روشی که استفاده شده به طور مشخص تفاوت ها و مرزبندی های آشکاری با رویکردهای روایت شناسان دارد و به همین دلیل می توان گفت از نظر روش‌شناختی کاری شاید تا حدودی تازه و میان رشته ای است که پیگیری آن در حوزه هایی نظیر تبارشناسی متون تاریخی و سبک شناسی ادبی یا روایی هم ممکن است مفید واقع شود. گفتنی است از نظر روش شناختی، بسته به ویژگی های خاص روایت تاریخی فارسی تغییرات و دست‌كاری‌هایی انجام شده تا رویکرد تطبیقی- تاریخی حاصل افزون بر حوزۀ نظری روایت شناسی، فوایدی هم برای مطالعات سنتی ادبیات فارسی داشته باشد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: زمان در گفتمان روایت ژراژ ژنت

فصل دوم: زمان در تاریخ بیهقی

فصل سوم: مقایسۀ تاریخ بیهقی با متون تاریخی

فصل چهارم: ترکیب رویدادها در متون تاریخی

جمع بندی

راغب، محمد، روایت شناسی تاریخ نگارانۀ تاریخ بیهقی، تهران، پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، 388 صفحه،  شمارگان: 1000، قطع: وزیری، بها: قیمت: 230000 ریال، 1395.