دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 1 آبان/ 1

دوازدهمین دیدار دوستانه استادان و پژوهشگران صبح امروز 1 آبان برگزار می شود.