معرفی نگارۀ کشته شدن دیو سفید به دست رستم در سه شاهنامۀ بایسنقری، تهماسبی و استرآبادی

میراث مکتوب - شاهنامۀ فردوسی از جمله کتابهایی است که مورد توجّه نگارگران بوده و در دوره های مختلف به تصویر کشیده و نسخه برداری شده است.

نگاره های این نسخه ها، با هم تفاوتهایی دارند.  بررسی و تطبیق این آثار میتواند برداشت هنرمند و نحوۀ تلقی وی برای تصویر کردن این کتاب را مشخّص نماید. برای دستیابی به این هدف، تطبیق و مقایسۀ نگاره هایی با موضوع مشترک، راهگشاتر است. لذا این مقاله نگارۀ کشتن دیو سپید در نسخۀ شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی و استرآبادی موزۀ ملک را تجزیه و تحلیل و مقایسه میکند. سؤالی که این تحقیق به آن پاسخ خواهد داد این است که تفاوت نگاره های مورد بحث از چه چیزی ناشی میشود؟ شیوۀ بیان موضوع و نحوۀ برخورد هنرمند با داستان و گزینش لحظات یا ابیاتی از داستان و به کارگیری مجاز و استعاره های تصویری  صورتهای خیالی که جلو های نمادین به نگاره میدهد، تفاو تهایی را ایجاد میکند. میزان بهره گرفتن از صور تهای خیال که در علم بیان و علم معانی ادبیّات مطرح است، از دیگر مواردی است که موجب تفاوت در آثار میشود. در یک نگاه اجمالی به این آثار به نظر میرسد، برداشت هنرمند و نحوۀ تلقی وی در استفاده از صورتهای خیالی به کاررفته در اشعار و ابداعات هنرمند برای به تصویر کشیدن نگاره مؤثر بوده است.

میزان خیال انگیزی اثر که برگرفته از صورت های خیالی است، از اشعار و در برخی موارد تخیّل هنرمند سرچشمه میگیرد. بی شک این ویژگی ها یکی از عوامل عمدۀ تفاوت نگاره ها بوده است. جمع آوری مطالب تحقیق به روش کتابخانه ای و مطالب جمع آوری شده به شیوۀ توصیفی و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار میگیرد. به جهت دستیابی به نتیجۀ مورد بحث، از تطبیق یافته های تحقیق استفاده خواهد شد.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.