فصلنامۀ مطالعات شبه قاره در گام 27

میراث مکتوب - فصلنامۀ علمی - پژوهشی مطالعات شبه قاره (علوم انسانی - سال هشتم، شمارۀ 27، تابستان 1395) منتشر شد.

فهرست این شماره از فصلنامۀ مطالعات شبه قاره به شرح زیر است:

بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوكس در سبك هندی/ مراد اسماعیلی، حسین حسن پور آلاشتی

مخالف خوانی و انحراف از نُرم در شعر بیدل دهلوی/ رجب توحیدیان

معرفی میرزا امان الله حسینی و ارزش محتوای رقعات او/ علی زمانی علویجه

بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392/ مهدی شاهین

تحلیل سبكی اولین شرح دیوان انوری/ فراست عسكری ، عبدالعلی اویسی كهخا، محمود عباسی

روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیان/ حسین محمدی

شكل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند/ محسن معصومی، احمد بادكوبه هزاوه ، قسور عباس علوی

خلوت در حرای دل، بارزترین توصیه اقبال برای عرفا/ منصور نیك پناه، ابراهیم نوری

 

صاحب امتیاز:  دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول:  مریم خلیلی جهانتیغ

سردبیر: عباس كی منش