پژوهشی پیرامون هویت صاحب کتاب تدبیر الاطفال «والده فتح علی بیکا»

میراث مکتوب - شرح احوال و زندگی نویسندۀ بسیاری از کتب مشخص نیست. کتاب تدبیرالاطفال و تدبیرالشیوخ در خصوص چگونگی تربیت اطفال و نوجوانان و مزاج سالخوردگان و اغذیۀ مناسب برای ایشان نگاشته شده است. والدۀ فتح علی بیکا این کتاب را از ذخیرۀ خوارزمشاهی اقتباس نموده و مطالبی به آن افزوده است.

نویسندۀ کتاب، همسر واخوشتی خان از حاکمان گرجی تبار خوزستان در دورۀ صفویه است. این مقاله به بررسی این کتاب و پژوهش پیرامون هویت نویسنده و خاندان او می پردازد.

متن کامل این مقاله که در فصلنامۀ نقد کتاب میراث (سال دوم، شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.