زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر امیربانو کریمی

میراث مکتوب - زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی بانوی فاضل و دانشور دکتر امیربانو کریمی همزمان با مراسم بزرگداشت وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، منتشر شد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیش گفتار/ مهدی محقق

زندگی نامۀ خودنوشت

شرح حال شانی تکلو/ امیربانو کریمی

پیوندهای دوستی/ نوش آفرین انصاری

منابع گمشدۀ «جوامع الحکایات»/ امیربانو کریمی

از همه تعظیم و ستایش تر است/ مهدی ماحوزی

استاد خوب من، امیربانو کریمی/ محمدرضا ترکی

مقدمۀ «دیوان صائب»/ سید کریم امیری فیروزکوهی

صائب و پدرام، امیری فیروزکوهی/ امیربانو کریمی

یکی چنان که تو هستی/ صادق آیینه وند

حلاج سکۀ دورویه/ امیربانو کریمی

کوکب هدایت/ مهردخت برومند

نقش پدر در حیات شاعری پروین/ امیربانو کریمی

تراوش های گوناگون دانش و ادب و فرهنگ

امیربانو/ گلزار مصفا

بر ستیغ قلۀ معرفت/ اقدس کاظمی

تصاویر

فهرست زندگی نامه ها و تاریخ بزرگداشت ها

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر امیربانو کریمی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 140000 ریال، 1395.