معرفی ميرزا امان الله حسينی و ارزش محتوای رقعات او

میراث مکتوب - از آنجا كه نسخه های خطی بازگو كننده گذشته فرهنگ و زبان هر ملتی است، شناساندن و معرفی نسخه های خطی، ورق زدن برگ زريني از زبان و فرهنگ و تمدن يك ملت است. از جمله اين گنجينه ها، نسخه با  ارزش رقعات ميرزا امان الله حسينی متخلص به «اماني» است كه نمونه اعلای انشای گذشتگان و دارای محتوای علمی، تاريخی، اجتماعی و تربيتی است. اين تحقيق پس از تصحيح نسخه خطی امان الله و مقابله آن با دو نسخۀ آستان قدس رضوی و كتابخانه ملی صورت گرفته است. هدف پژوهش، معرفي نويسنده اثر و احياء اين نسخه خطي به عنوان يكي از ذخاير مكتوب قرن يازدهم و بررسي ويژگی های محتوايی آن، برای نشان دادن ارزش اطلاعات مفيد آن است كه به روش تحليل و توصيف متن رقعات انجام شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی زمانی علویجه که در فصلنامه مطالعات شبه قاره ، سال هشتم، شمارۀ 27 منتشر شده است اینجا بخوانید.