ثبت روز نظامی گنجوی در تقویم

میراث مکتوب - بنا به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد روز ۲۱ اسفند به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری و این روز در تقویم سال آینده گنجانده شود.

روز بزرگداشت نظامی گنجوی به پیشنهاد سعید شفیعیون، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان مطرح و از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب پیگیری شد.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب ثبت این روز در تقویم کشور را به همۀ فرهنگ دوستان تبریک می گوید.