کهن ترین نسخۀ خطی گلزار ابراهیم

میراث مکتوب - گلزار ابراهیم از منشآت نورالدین محمد ظهوری ترشیزی (ملک الشعرا) از سخنوران سدۀ دهم و یازدهم هجری قمری است که در آن به ستایش از ابراهیم عادل شاه ثانی (1037 - 988) پرداخته است.

وی در دیباچۀ آن، که به نظم و نثر آمیخته است ، از ملک قمی، که در سرودن اصل گلزار ابراهیم او را یاری نموده به نیکی یاد کرده است.

این دیباچه همراه با دو اثر دیگر ظهوری به نام های نورس خیال و خوان خلیل روزگاری در هندوستان جزء کتاب های درسی بوده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حسین مسرت که در تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب میراث (سال دوم، شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.