انتشار شمارۀ جدید دوماهنامۀ آینۀ پژوهش

میراث مکتوب - شمارۀ 158 آینۀ پژوهش (دوماهنامۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ فرهنگ اسلامی – سال بیست و هفتم، شمارۀ دوم، خرداد و تیر 1395) منتشر شد.

 

عناوین مقالات این دوماهنامه به شرح زیر است:  
مقاله
پورسینا و فن شاعری/ سیدحسین رضوی برقعی
ساختار اولیانامه های فارسی/ یورگن پاول / مترجم: محمد غفوری
تاریخچه سند و مراكز اسناد در جهان و ایران/ نیره خداداد شهری، محمد حقی خوانساری


نقد و بررسی كتاب

گامی به سوی «اِسناد» و «اَسناد» در تحدیث/ جویا جهانبخش
برابرهای عربی برخی از مثل های فارسی كتاب امثال و حكم دهخدا/ سهیل یاری گل دره
نگرشی بر نگارش های كلامی (2)/ حمید عطایی نظری
پاره های اسلام شناسی/  محمدحسین رفیعی
یاسین داتن/ مترجم: سیدعلی آقایی

كتاب شناسی موضوعی

كتابشناسی توصیفی آثار و تالیفات آیت الله شیخ علی اكبر نهاوندی/ رسول سعیدی زاده


تازه های نگارش و نشر
ایران در نخستین سده های اسلامی/ نیره خداداد شهری

تاریخ ادبیات فارسی (جلد 18، پیوست 2) ادبیات شفاهی زبان های ایرانی/ سارا شفیع زاده گروسی
خشونت مشفقانه/ فاطمه یاقوتی
تشیع: ریشه ها و باورهای عرفانی/ اعظم حیدری عارف  
فرهنگ لغات و اصطلاحات تاریخ و تمدن اسلام تا سال 334 هجری/ فاطمه كرم پور
    

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری


صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:محمد تقی سبحانی
سردبیر:محمدعلی مهدوی راد