میراث شهاب در گام 83

میراث مکتوب - شماره اول از سال بیست و دوم میراث شهاب با شماره پیاپی 83 منتشر شد.

 

 

فهرست مقالات این شماره به این قرار است:

آل حسام خاندان شیعی از جبل عامل/ محمدکاظم رحمتی

خبر هشام مع الفرزدق و قصیدته، ابوالقاسم بن محمد جاستی/ وحید شوندی

شرح خطبة الوافیة فی شرح الکافیة، میرشمس الدین محمد حسینی جرجانی/ محمدعلی عیوضی

دو رساله از حسن بن عبدالرحیم مراغی/ سید مجتبی میردامادی، علی قنبریان، مرتضی نگاری

معرفی کشکول ماحوزی و فوائدی از آن/ محسن صادقی، عبدالحسین طالعی

سه رساله در باره علامه مجلسی/ علی اکبر صفری

رسالة فی الاجازة، میرزا حسین نوری/ وحید شوندی

الذریعة من تراث المرتضی/ حسین حلبیان

راه سازی مسجد مقدس جمکران/ ابوالفضل عرب زاده

سنجه کتاب، بخش دوم/ علی اکبر صفری

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید محمود مرعشی نجفی

ویراستار و سردبیر: ابوالفضل حافظیان بابلی

 

منبع: بساتین