سفینه تبریز به صورت الکترونیکی منتشر شد

میراث مکتوب - نسخۀ الکترونیکی سفینۀ تبریز بر روی سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار گرفت.

سفینۀ تبریز شامل بیش از دویست رساله در موضوعات مختلف است که نشانگر فرهنگ و شکوفایی بالندۀ تبریز در اوایل قرن هشتم هجری است. این مجموعه برای شناسایی فرهنگ و هویت اصیل اسلامی ایرانی آذربایجان اهمیت خاصی دارد . کتب در رسالات و اسناد مندرج در این مجموعه متضمن است بر موضوعات متعدد و متنوعی از قبیل فرهنگ و معارف قرآنی، تفسیر، فقه و اصول فقه، حدیث، اخلاق، کلام، فلسفه و منطق، تصوف و عرفان، تاریخ، سیرۀ رسول الله (ص) و ...

این نسخه را اینجا مشاهده کنید.