انتشار شمارۀ دوم دوفصلنامۀ ادب نامۀ تطبیقی

میراث مکتوب - شمارۀ دوم دوفصلنامۀ ادب نامۀ تطبیقی (سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1394) منتشر شد.

عناوین مقالات این دوفصلنامه به شرح زیر است:

بررسی تطبیقی «اسراء ومعراج» در مدایح نبوی بوصیری وعطار نیشابوری/ حسن سرباز، فواد منیجی

بررسی تطبیقی داستان «بندباز نتردام» اثر گوتیه دو كوانسی و حكایت «موسی (ع) و شبان» مولوی/مریم حقی
 

بررسی تطبیقی شعر كودك در سروده های احمد شوقی و ایرج میرزا/جهانگیر امیری ، حسین عابدی، آزاده فروغی نیا ، فاروق نعمتی
 

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر ملك الشعرای بهار و احمد صافی نجفی /معصومه شبستری، الهه ستاری
 

تاثیرپذیری سعدی از معلقه امروالقیس /تورج زینی وند ، زینب منوچهری
 

تعامل ادبیات تطبیقی و ادبیات ملی «با تاكید بر زبان های فارسی و عربی»/ محمدحسن تقیه
    

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدير مسئول: ايوب مرادي
    
سردبير: سيد احمد پارسا