دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 1 آبان/ 2

مرکز پژوهشی میراث مکتوب امروز 1 آبان میزبان استادان و صاحب نظران بود.