انتشار شمارۀ 5 و 6 فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی (سال دوم، شمارۀ 5 و 6، بهار و تابستان 1394) به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.

 

 

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی به شرح زیر است:

سخن سردبیر

در بند نقش ایوان

نقد

همای اوج سعادت به دام ما افتد/ حسن سالاری

علم، دین و خرافه در تمدن اسلامی/ امیرمحمد گمینی

کتاب چند پاره سازی: گرایشی تخصصی در فن کتاب سازی (بخش اول)/ آرش ظریف

ترجمۀ دانشنامه های جهانی در بنیاد دانشنامه نگاری ایرانی/ عزیزه بابایی

نکاتی تأثیرگذار که مترجمین نباید بدانند/ مصطفی یاوری

شایستۀ خواندن

گذر از سیاهی برای رسیدن به روشنایی/ نصیبه رحیمیان

شایستۀ ترجمه

اخلاق مهندسی/ مصطفی ساکت

سفری کیهانی از سیارۀ مادر تا مرزهای فضا/ صفورا تنباکویی

نقد آثار پیشین

کنجکاوی کارآگاهانه در طبیعت ایران/ سیده الهه شریعتی

گوناگون

چه کسی از ارزیابی دقیق می ترسد؟/ جان بوانن، ترجمۀ فاطمه امین پور

معرفی

نگاهی گذرا به چهار کتاب در حوزۀ فناوری نانو و فناوری مرتبط با آن/ داریوش کرامتی

نقد شفاهی

چند و چون آثار تاریخ علمی منتشرشده در دهۀ اخیر

 

صاحب امتیاز: مؤسسۀ خانۀ کتاب

مدیرمسئول: مجید غلامی جلیسه

دبیر شورای سردبیری فصلنامه ها: افشین داورپناه

سردبیر: یونس کرامتی